ARBETSMILJÖ VID UNDANTAGSTILLSTÅND - En kvalitativ studie om socialt stöd, gränshantering och ansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur arbetsmiljön påverkats under Covid-19-pandemin då många har tvingats arbeta på distans. Syftet är att lyfta subjektiva berättelser och utvärdera vilka faktorer som påverkar de olika aspekterna av arbetsmiljön.Tidigare forskning om attityden till distansarbete under pandemin tillsammans med socialt stöd och gränshanteringsstrategier är studiens analysverktyg.Studien bygger på en kvalitativ metod. Empiriskt material samlades in via sju semistrukturerade intervjuer och analyserades via kvalitativ tematisk innehållsanalys. Samtliga informanter har gjort förflyttningen till distansarbete i och med pandemin, men har i övrigt inga gemensamma nämnare såsom bransch eller organisation. Studien visar att socialt stöd genom informella sociala forum som sker på regelbunden basis påverkar arbetstagaren positivt. Det påverkar arbetstagaren till att få en mer positiv syn på distansarbetet. Tidsgränser är viktigare än rumsliga gränser när det kommer till arbetstagarnas gränshantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)