Vår Glädjesol och Sköld - Om kristen diskurs i förhållande till senmoderniteten: en undersökning på den kristna TV-kanalen Kanal 10.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den samtida frikyrkligheten i Sverige påverkas till stor del av upplevelsen av kris. Denna kris är ett resultat av både frikyrklighetens sviktande medlemsantal, samt den bristande legitimiteten för traditionella kristna värderingar som är ett resultat av en långt gången sekularisering. I det sekulariserade Sverige så rättfärdigas sällan individuella handlingar och politiska ageranden utifrån traditionella kristna värderingar, och medlemskap i en kristen gemenskap ses som allt mindre aktuellt för den semoderna individen. I uppsatsen Vår Glädjesol och Sköld har Paul Pihlström med hjälp av en diskursanalytisk metod undersökt hur upplevelsen av kris inom den svenska frikyrkligheten behandlas och hanteras i den kristna TV-kanalen Kanal 10. I programmen som sänds tolkar han dels hur de medverkande uppfattar en samtid där den egna kristna uppfattningen har låg bärkraft, och dels hur den egna kanalen kan vara ett redskap för hanterandet av sekulariseringens påverkan på kristenheten. Materialet har analyserats med hjälp av Anthony Giddens och Zygmunt Baumans teorier kring det senmoderna tillståndets egenheter, samt utifrån Emile Durkheims uppfattningar kring hur religionen skapas och upprätthålls inom sociala gemenskaper. Synen på det samtida samhället som visas i Kanal 10 är att samhället karakteriseras av omoral och felaktiga politiska beslut. Kristna i Sverige målas upp som förtryckta av lagar och normer som är annorlunda än de som traditionellt ses som kristna värderingar. Diskursen som visas är präglad av karismatiskt kristna dogmer, främst tankarna kring den sista tiden, och missionsbefallningen. Diskursen kan sägas styrka kristna på så sätt att den ger skydd från den ångest inför identitetsarbetet som Giddens menar karakteriserar det senmoderna tillståndet. Kanal 10s framställning av den egna verksamheten kännetecknas av att mediet ska fungera som ett redskap för väckelse i Sverige. Synen på väckelsen som framträder är att denna kommer ändra på flera av de sekulariseringstendenser som påverkar det svenska samhället. Kanal 10 positionerar den egna aktiviteten i relation till väckelsen, och blir därmed ett heligt ting, enligt Durkheims definition av ordet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)