Kan miljöberikning minska stress hos delfiner i fångenskap?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Författare: Karolina Engdahl; [2013]

Nyckelord: delfin; stereotypi; stress; fångenskap; miljöberikning;

Sammanfattning: Delfiner i fångenskap lever i en miljö som långt ifrån liknar deras naturliga habitat. Djuren hålls i pooler av olika storlekar och djurgruppernas sammansättning speglar ofta inte gruppsammansättningen i det vilda. Dagarna är fyllda av rutiner, och många delfiner tränas för att delta i shower. Hållningen påverkar delfinernas beteenden, och leder till att de börjar uppvisa beteendemönster skiljda från de vilda delfinernas. Vissa beteenden utesluts, till exempel födosöksbeteenden, medan andra beteenden istället förstärks. Stress kan uppkomma då djuren försöker anpassa sig till miljön de lever i. Många faktorer i miljön kan fungera som stressorer för delfiner i fångenskap, men det som förmodligen orsakar mest stress är avsaknaden av möjligheten att kontrollera omgivningen. Detta kan leda till att delfinerna börjar uppvisa stereotypier, vilka är repetiviva beteendemönster som tycks sakna funktion och mening. Eftersom stereotypierna uppkommer på grund av stress kan de vara indikatorer på dålig djurvälfärd. Det finns olika metoder för att minska förekomsten av stereotypier. Det enda som eliminerar den underliggande orsaken till dessa är miljöberikning utifrån delfinernas behov. Detta kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att ändra utformningen på inhängnaden eller genom att tillföra berikande objekt (t.ex. bollar). För att veta att berikning uppnåtts är det viktigt att utvärdera djurvälfärden före och efter berikningen tillfördes. I nuläget finns inga standardmetoder för hur detta ska göras. Dock finns förslag till att man kan mäta vissa fysiologiska parametrar eller genomföra beteendestudier för att indikera bättre hälsa och ökat välmående hos djuren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)