Effektivisera materialhanteringen i Volvo CE:s tankmontering

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Examensarbetet utfördes på Volvo Construction Equipments anläggning i Hallsberg. Projektet utgick på att studera materialhanteringen i tankmonteringen. VCE monterar idag cirka 50 hydraul- och bränsletankar om dagen och har uppemot 20 olika typer av tankar för Volvos hjullastare och ramstyrda dumprar. Tankarna monteras i ett rum med renhetsklassning vilket utgör svårigheter i hur bland annat material får hanteras och förvaras i rummet. Idag förvaras materialet för dessa tankar i monteringslokalen i de fyra monteringsstationerna. Monteringsstationerna har begränsat med plats för material och behöver återfyllas ifrån mellanlagret utanför lokalen. Kundavvikelser på grund av fel monterade tankar är ett problem och kan ha koppling till materialet. I Volvo CE:s ständiga utvecklingsarbete med effektivitet och kvalitetssäkring i fokus ifrågasätts dagens läge inom materialhantering och kvalitetssäkring. Volvo CE misstänker att läget idag inte är optimalt och önskar en utredning på hur materialhanteringen kan effektiviseras för framtida produkter med hänsyn till renhetssklassningen samt hur monteringsfel kan minimeras med eventuella hjälpmedel.  Efter observationer samt samtal med montörer och ansvariga kunde en nulägesbeskrivning skapas i syfte få en överblick över problemområdet och inhämta kunskap om projektets avgränsningar. Utifrån observationer och intervjuer ur ett Lean-perspektiv samt med Lean-verktyg utformades en nulägesanalys. Slöserier identifierades med 7+1 metoden, tankmonteringen visade brister i 5S arbetet. Rotorsaksanalyser på 7+1 slöserierna och bristerna i 5S utfördes och förbättringsmöjligheter visades.  Kittning som med i materialförsörjningen presenterades som förbättringsförslag där materialhanteringen skulle minimeras för montörerna vilket skulle leda till ökat fokus och ökad kvalitet på monteringen. Kittning eliminerar även behovet till att förvara material i monteringslokalen. VCE rekommenderas att i det fortsatta arbetet studera följande: •    Hur kittning kan implementeras på olika nivåer i tankmonteringen•    Poka Yoke. Hur risken för felplock eller felmontering kan minimeras med hjälp om konstruktioner eller färgkodningar•    Digitalisering av monteringslokalen. Datorer vid varje bås med ständigt uppdaterade monteringsrutiner kan minimera risken för fel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)