Svensk golf i förändring : En undersökning av vilka faktorer som kan påverka medlemsutvecklingen hos fyra golfklubbar i Stockholms golfdistrikt.

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; ;

Sammanfattning:

Trots ett starkt intresse för golf, där närmare en femtedel av Sveriges befolkning uppger sig vara intresserade av golf, så har Svenska Golfklubbar de tre senaste åren haft en negativ medlemsutveckling. Det är framförallt i storstadsregionerna som den största avmattningen av medlemskap de senaste åren förekommit. Syftet med denna uppsats är att genom en undersökning av Kungsängen GC, Österåker GK, Bro-Bålsta GK och Täby GK se om det finns faktorer och i sånt fall vilka som kan påverka medlemsutvecklingen hos de utvalda golfklubbarna. För att kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt valde författarna att genomföra en kvalitativ studie med ett urval av fyra golfklubbar i Stockholms golfdistrikt. Dessa intervjuer ägde rum i respektive golfklubb där författarna fick möjlighet att intervjua högste representant i form av klubbchef eller VD på de utvalda golfklubbarna. Till sin hjälp använde författarna sig av en modell ”Det utvidgade tjänsteerbjudandet” av Grönroos, ”Tjänstekonceptet av Edvardsson” samt olika vetenskapliga artiklar om ”Omgivningens påverkan av den upplevda tjänsten”. Det viktigaste resultatet av uppsatsen är att vikten av att inte enbart vara beroende av, eller ha fokus, på kärntjänsten utan istället fokusera på att erbjuda ett balanserat totalt tjänsteerbjudande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)