Vågen in och vägen ut ur missbruket : Blandmissbruk hos män i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Dajana Lindkvist; Munira Hassan; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie behandlar hur människor lever frittfrån droger efter en lång tid av missbruk, hur de har lämnat det missbruket bakom sig och hur de undviker att hamna i ett drogmissbruk igen. Syftet med denna studie var att analysera och fördjupa sig i livet hos människor som länge har levt med missbrukoch som idag har lämnat missbruket bakom sig. I studien har vi kontaktat personer från målgruppen som är vuxna män i Sverige mellan åldersintervallet 45–55 åroch som undertjugo år har levt med ett missbruk, men som idag lever drogfria liv. Sex intervjuer har genomförts med målgruppen genom att använda kvalitativa och semistruktureradeintervjuer för att få insikt i ämnet, vägen in och ut ur missbruket.Av våra intervjuer talade fyra av de sex respondenterna om ensamhet. Respondenterna talade om att de ofta kände sig utanför, utanför sin familj och utanförsamhället. Att de framförallt saknadesin självrespekt. Resultatet visar att nyfikenhet, att vara ung, vilse, lättpåverkad av grupptryck och att söka efter identitet är några av anledningarna till att respondenterna hamnade i vägen för alkohol-och drogmissbruk. Att hantera stigmatiseringen som drivs i samhället och manifesteras av individer är något som intervjuarna talar om. Om hur det kommer till följd av ett liv som de inte längre lever.Resultatet visar att betydande förändringar skedde i respondenternasliv efter att haddegenomgått behandling. Respondenterna tog även upp vikten av attha empatiska människor inblandade i behandlingen och derasliv. Det är dessa empatiska individersom är villiga att fungera som stödsystem och är inriktade på att hjälpa individen att överleva i nya positiva och drogfria relationer. Det är viktigt att notera att alla våra respondenter lever ett drogfrittoch normalt lividag. Baserat på resultaten av vår studie har vi kommit fram till att det är möjligt för personer som har alkohol-ochnarkotikamissbruk att leva ett normaltliv efter att ha lämnat sitt missbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)