Hur yngsta barns inflytande möjliggörs i förskolan : - Förskollärares beskrivningar om olika strategier och utmaningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om förskollärares arbete med de yngsta barnens rätt till inflytande i den dagliga förskoleverksamheten. I denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Studien har analyserats utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv och centrala begrepp inom teorin. I resultatet framkommer det att förskollärare anser att det är viktigt att främja och möjliggöra de yngsta barns inflytande i förskoleverksamheten. Förskollärare lyfter både strategier och utmaningar som förekommer i arbetet med de yngsta barns inflytande. Studiens slutsats är att det krävs närvarande och lyhörda förskollärare, för att kunna se och stötta alla barn i att få uttrycka sin åsikt. Vidare behöver förskollärare se yngsta barn som medmänniskor med rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)