HUR KAN FÖRETAG SAMARBETA MED SINA KONKURRENTER FÖR ATT FRÄMJA EN HÅLLBAR PLANET? : En kvalitativ fallstudie om fenomenet hållbar coopetition.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Med den stora överhängande klimatkrisen som influerar sättet som vi agerar och lever idag så ökar även forskningen kring hållbarhet inom alla områden. Det blir vitalt att fortsätta undersöka då vi har en deadline att möta. Det blir hela tiden av vikt att ta reda på hur vi kan förändra de ordinarie sätten att leva och arbeta på för att istället kunna göra en positiv klimatpåverkan. Inom den företagsekonomiska forskningen har hållbarhetsarbete diskuterats som ett sätt att generera kapital och marknadsfördelar. Vidare finns även diskussioner om att det är vitalt för företagen att arbeta med hållbarhet och vilka tillvägagångssätt de kan använda. I diskussionen har forskningen visat att olika typer av samarbeten har en tydlig effekt på hållbarhetsarbete där företag uppmanas att arbeta tillsammans med andra för att nå hållbarhetsmål.  Studien syftar till att studera hur företag kan förbättra sitt hållbarhetsarbete om de samarbetar med sina konkurrenter, alltså om de ingår i en hållbar coopetitiv relation. Detta forskningsområde saknar tidigare forskning då fenomenet hållbar coopetition ännu inte är djupt studerat, vilket har gjort att studien presenterar ett tydligt forskningsgap men att resultaten hittills visar på positiva utfall från hållbarhetsfrämjande coopetitiva relationer.  Författarna har valt att undersöka fenomenet hållbar coopetition genom en fallstudie där vi medvetet valt att inkludera fyra verksamheter från ett hållbart restaurangnätverk. Nätverket passar studien då deras främsta anledning till att arbeta tillsammans är för att främja hållbarhet i restaurangbranschen samt att alla aktörer inom nätverket är varandras konkurrenter. För att undersöka nätverket har författarna valt en kvalitativ metod där insamlingsmetoder för primärdata valdes till semistrukturerade intervjuer. Insamling av sekundärdata sker i viss mängd för att tydligare assistera informationen om nätverkets mål och arbetssätt.  Studien konkluderar att den studerade hållbara coopetitiva relationen främjar hållbarhet då studiens resultat visar på att respondenterna har kunnat utveckla sitt hållbarhetsarbete och inkluderat arbetssätt i linje med hållbar utveckling. Författarna kunde även identifiera drivkrafter, förutsättningar och utfall hos aktörerna kopplat till den hållbara relationen. Detta gör det möjligt för studien att ge ett teoretiskt bidrag i en utveckling av forskningsområdet hållbar coopetition då studien har kunnat visa att coopetition främjar hållbarhetsarbete. Med resultatet kan vi uppmuntra samhället till att fortsätta skapa coopetitiva hållbara relationer för att främja hållbarhet och för att utveckla verksamheternas enskilda arbete till att gå i linje med hållbar utveckling. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)