Behovsbedömning inom äldreomsorgen medbehovsbedömningssystem : En studie om förändring i samband med attbehovsbedömningssystem börjat användas

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: IT-system är idag en del av i stort sett varje organisation. Tidigare forskning har visat attinförandet och användningen av nya IT-system påverkar organisationens struktur, aktiviteteroch aktörer och att mer forskning behövs för att förstå hur IT-systemen förändrarorganisatoriska processer. Äldreomsorgen är ett exempel på en kontext där mer forskningbehövs enligt tidigare forskning. Det blir allt vanligare att Sveriges kommuner implementerararbetssättet “Individens Behov I Centrum” (IBIC) i äldreomsorgen, vilket förändrar hurbedömning av individers behov utförs. Som stöd i arbetet med behovsbedömning i enlighetmed IBIC har flera av landets kommuner börjat använda behovsbedömningssystemet Kuben.Studien syftar till att bidra med ny kunskap om hur IT-system förändrar organisatoriskaprocesser. Med en abduktiv ansats och kvalitativa intervjuer som metod belyser vi i dennastudie hur Kuben förändrat behovsbedömningsprocessen utifrån en handläggares perspektiv.Med utgångspunkt i vår litteraturstudies tre förändringsområden visade resultatet exempelvisatt Kubens avsaknad av integrering med kommunernas verksamhetssystem leder till en ökadrisk för felaktiga behovsbedömningar. Samtidigt visade resultatet även att användning avKuben bland annat leder till en högre kvalitet i behovsbedömningen. Om förändringen ikvaliteten beror på användning av Kuben eller IBIC är dock svårt att avgöra eftersom Kubenoch IBIC i de flesta fall har införts samtidigt. Studiens slutsatser har bidragit tillrekommendationer för organisationer som avser att implementera behovsbedömningssystemsamt riktlinjer för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)