Rekrytering : Vem får jobbet? Hur resonerar rekryteraren?

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Författare: Jessica Skagerlind; Isabelle Jarlås; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med vår undersökning är att belysa hur rekryteringsprocessen ser ut, samt vem som i slutändan blir anställd. Det här genom att fokusera oss till bemanningsföretag som arbetar med att hålla i intervjuer med kandidater dagligen. Med denna undersökning vill vi öka förståelsen kring vilka bakomliggande faktorer rekryteraren tar hänsyn till vid anställning av ny personal. Den teoretiska bakgrunden som presenteras behandlar rekryteringsprocessen, samt bakomliggande faktorer som kan påverka processen. För att vi skulle få en förståelse om rekryteringsprocessen och dom bakomliggande faktorerna, valde vi att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerad- samt personlig intervju. Vi ansåg att metoderna komplimenterar varandra bra, och bidrar till ett öppet samt mer dialogiskt samtal med informanterna. Det är sex medverkande informanter från fyra olika bemanningsföretag som ingår i undersökningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)