Konflikter och konfliktstrategier i förskolan : Utifrån förskollärarnas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning Konflikter är en del av livet och de sker i olika kontexter i alla sociala sammanhang. De strategier som förskollärarna väljer att använda för att hantera en konflikt har betydelse för barns konfliktstrategier, eftersom de tar efter hur förskollärare gör. Konfliktstrategier är viktiga redskap för den personliga utvecklingen hos barn. Individers färdigheter är en pågående process och varje situation skapar nya kunskaper. En viktig del i förskolans uppdrag handlar om att förskollärare ska ge barn möjligheter och verktyg för att hantera konfliktsituationer. Syfte Syftet är att belysa förskollärares förhållningssätt och strategier i konflikt och konfliktsituationer. Metod Metod för studien är intervjuer och observationer av förskollärare. Totalt genomfördes fyra intervjuer och fyra observationer på två olika förskolor. Resultat Resultatet klargör att de olika konfliktstrategierna som förskollärarna använder sig av är förebyggande arbete, stopp, återkoppling och barnkonflikt. Den vanligaste anledningen till att konflikter uppstår i förskolan är konkurrens om leksaker eller missförstånd i leken. I resultatet framförs de olika strategiernas betydelse för lärandet och hur viktigt det är att förskollärarna har samma förhållningssätt sinsemellan, som de lär ut till barn. Barn gör inte som förskollärarna säger, barn gör som förskollärarna gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)