"De har redan blivit allt för insyltade i kriminalitet" : En kvalitativ studie om samverkan mellan polis och socialtjänst för att förebygga ungdomskriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten och polisen samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet i Eskilstuna kommun. För att samla in material till studien har nio stycken kvalitativa intervjuer, med 10 respondenter, genomförts. Samtliga respondenter arbetar med eller inom samverkan mellan polis och socialtjänst. Resultatet visar att kommunen arbetar aktivt med samverkan på olika sätt, bland annat genom arbetssätten Sociala insatsgrupper och SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) på en individnivå. Utifrån en strukturell nivå arbetar kommunen främst med samverkansöverenskommelser och lägesbilder. Trots dessa arbetssätt påverkar de resursbrister som finns samverkan negativt, vilket leder till en mindre önskvärd samverkan. Det beskrivs att sekretesslagstiftningen även är ett hinder för samverkan mellan polis och socialtjänst. Utifrån resultatet dras slutsatsen att det finns flertalet viktiga aktörer i kommunen för en välfungerande samverkan. Ett större perspektiv hade därav varit intressant för vidare studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)