Handlingsutrymme för lokala parter på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: På arbetsplatsen, närmast förhållandena där arbetet utförs, kan arbetsgivare och lokal fackförening förhandla med varandra och träffa lokala avtal. De lokala parternas handlingsutrymme begränsas dock av lagar och vad som bestämts i centrala kollektivavtal. Denna uppsats handlar bland annat om vad lagstiftaren till MBL hade för ändamål med reglerna om ökat medinflytande för arbetstagarna. Den tar också upp vilka sakfrågor som de centrala kollektivavtalen delegerar till lokal nivå för att där träffa överrenskommelser. Fokus för uppsatsen är hur MBL och lagstiftarens syften samt centrala kollektivavtal påverkar handlingsutrymmet för de lokala parterna. Det visar sig att när de centrala kollektivavtalen delegerar sakfrågor till lokal nivå så ger de också ofta flera riktlinjer för hur sakfrågorna bör regleras. Detta innebär att handlingsutrymmet för de lokala parterna blir rätt så begränsat. De kan inte fritt tolka och reglera sakfrågorna enligt eget tycke. MBL har lett till ökat inflytande för lokala fackföreningar främst genom att arbetsgivaren är skyldig att förhandla innan beslut när det gäller viktigare förändringar på arbetsplatsen. Lagstiftaren till MBL hade som syfte att 32 § MBL skulle inspirera de lokala parterna till att teckna medbestämmandeavtal. Av de fyra sakfrågor, som delegerats från de fyra centrala kollektivavtal denna uppsats utgår ifrån, är det bara när det gäller en sakfråga som reglerna i det centrala kollektivavtalet uppmuntrar parterna till att samarbeta i sakfrågan på ett sådant sätt att medbestämmandeavtal vore ett alternativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)