Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. Det är ett reality-program som handlar om fem framgångsrika kvinnor i deras vardag och yrkesliv. Kvinnorna har nått framgång i sin karriär och byggt upp ett eget entreprenörskap. Det teoretiska ramverket som studien inriktar sig på är genus, kön, stereotyper och makt. Metoden multimodal kritisk diskursanalys med analysverktygen lexikala val, visuella uttryck och kroppsliga uttryck bidrar till analysen. Utöver analysverktygen används denotation och konnotation som är två användbara begrepp i en visuell analys.  Resultatet av analysen bidrog till att vi kunde identifiera könsstereotyper, genus- och maktstrukturer i programmet. Kvinnorna i programmet visade både feminina, kvinnliga och maskulina könsstereotyper. De både följde och bröt mot genusstrukturerna och uppvisade makt på flera olika sätt. Studien bidrog till en ökad förståelse att kvinnors position i medier fortfarande är i underläge gentemot männen. Studien visar också att positiv utveckling sker och att programmet Svenska Powerkvinnor bidrar genom att gestalta kvinnor med makt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)