De obesuttna torparna : En landskapsanalys av torplämningar i Harbo socknen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Arkeologi

Sammanfattning: De svenska torparna var en delmängd av det obesuttna folket, en samhällsklass som var särskilt utbredd under 1700 och 1800-talen. Torparna ägde ingen egen mark utan fick i stället bo i små och enkla torp på någon annans mark i utbyte mot betalning, antingen i pengar eller dagsverke. Torparna, särskilt de i Harbo, var oftast tvungna att ägna sig åt många olika sysslor för att få ekonomin att gå ihop. Det arkeologiska intresset för torp har traditionellt sett inte mötts med särskilt mycket entusiasm, till stor del på grund av de är relativt moderna och därför inte ansetts lämpliga att undersöka arkeologiskt. Över de senaste decennierna har denna uppfattning långsamt börjat skifta, med flera forskare som ägnar sig åt fälten historisk och samtidsarkeologi. Denna uppsats fokuserar på två torp i Harbo socknen och ämnar att belysa torparnas sociala position utifrån kyrkoböcker och historiska kartor. Utöver detta kommer torplämningarna att undersökas i person för att avgöra bevaringen av dessa, samt för att notera eventuella ytterligare fynd på platsen. Slutligen kommer jag diskutera resultaten av undersökningen såväl som värdet av att studera torp arkeologiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)