Dataprogram för beräkning av pålfundament och felslagning av pålar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete är att producera ett dataprogram som dimensionerar pålfundament samt beräknar felslagning av pålar. Ett pålfundaments funktion är att via pålar överföra laster till berg eller fasta jordlager. Felslagning inträffar då pålar inte hamnat på rätt koordinater eller glidit snett ned i marken och ej kan användas. Med hjälp av felslagningsprogrammet erhålles nya påkoordinater för nästkommande påle, vilken måste placeras ut så att tyngdpunkten för hela pålsystemet skall hamna rätt. Programmeringsspråket vi använt oss av är Visual Basic, där vi har omvandlat teoretiska beräkningar till databeräkningar. Detta har resulterat i ett dataprogram som beräknar 2-, 3- och 4-pålsfundament samt tar fram en ny påles koordinater vid felslagning. Vid beräkning av pålfundament tas hänsyn till armeringsmängd, förankring, sprickbildning samt spjälkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)