”ALLTING ÄR FÖRÄNDRAT!” En kvalitativ studie om ensamkommande ungdomars berättelser om livet i Sverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa hur ensamkommande ungdomar upplever och beskriver sin första tid i Sverige. Vi har därför valt att fokusera på ungdomarnas egna beskrivningar av deras upplevelser av sina liv i Sverige. Detta har gjorts genom att bryta ned syftet till att låta de ensamkommande ungdomarna beskriva både tiden innan de fick permanent uppehållstill-stånd och tiden efter de fick permanent uppehållstillstånd. Studien är utformad som en kvali-tativ studie med fyra semi-strukturerade intervjuer, med inspiration av en fenomenologisk an-sats. Utifrån ungdomarnas berättelser har vi använt oss av en teoretisk utgångspunkt om Er-kännande, Identitet och Transnationalitet. Vi har även använt oss av begrepp såsom ackul-turation, bikulturell identitet och kulturell identitet. Resultatet i studien belyser ungdomarnas berättelser utifrån olika teman, då vi i detta avsnitt använt oss av en tematisk analys. Våra te-man i studien är delaktighet i det svenska samhället, kulturella upplevelser då och nu, identi-tet som ensamkommande och att växa upp för tidigt. Dessa teman har sedan delats in i olika kategorier. Resultatet i studien visar att det gick att urskilja fyra olika upplevelser, som de en-samkommande ungdomarna uttryckte att de var med om innan och efter att de fick permanent uppehållstillstånd. Vidare kunde vi även se att intervjupersonerna uttalade att de upplevde att de på grund av sin bakgrund som ensamkommande har växt upp och blivit självständiga tidigt i livet. Resultatet har även visat att det finns en ensamhet och en längtan efter mer personliga relationer bland våra intervjupersoner som de professionella i samhället inte har lyckats erbjuda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)