Youth Aware of Mental Health, en utvärderande studie av det hälsofrämjande programmet YAM

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. På många håll menar man idag att det finns ett behov av att utvärdera och följa upp arbetet med att implementera Youth Aware of Mental Health. Denna studie syftar till att finna organisatoriska hinder, framgångsfaktorer och potentiella lösningar inom ramen för programmet YAM. Sex samordnare som alla är verksamma i programmet har valt att ställa upp i semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av deras infallsvinklar har ämnen som organisering, kommunikation och leverans behandlats. Resultatet visar på att det finns ett behov av att både den kommunala ledningsgruppen och skolledningen är närvarande i YAM's implementeringsprocess. Även kontaktnätverk och upprätthållandet av sociala relationer och rutiner visade sig ha en stor innebörd för implementeringen. Avslutningsvis anses det vara av stor vikt att få till ett gediget och standardiserat utvärderingsmaterial som kan användas för att göra lokala mätningar av YAM's effekter på lokal nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)