Dags att åka hem till din arbetsplats! : En kvalitativ studie om arbetsteam som blir virtuella under Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Tidigare forskning har uttryckt stöd för den betydelsefulla roll relationer och sociala interaktioner utgör för virtuella team. Dessa komponenter är dock svårare att uppnå för team i en virtuell miljö i jämförelse med samlokaliserade team. Eftersom Covid-19 inverkat på organisationers arbetssätt har samlokaliserade team snabbt fått ställa om och övergå till att bli virtuella, hur påverkar det arbetsteam? Denna fallstudie undersöker hur tidigare samlokaliserade team hanterar övergången till att arbeta virtuellt och hur relationerna och interaktioner inom teamen potentiellt påverkas till följd av övergången. Med grund i tidigare forskning av virtuella team och resiliens utformades ett ramverk för att undersöka denna företeelse. För att studera detta utfördes en fallstudie av två team i olika organisationer där totalt nio intervjuer genomfördes. Resultatet indikerar att övergången hanterats väl med anledning av förmågan att arbeta flexibelt och anpassa sig till situationen. Vidare visar studien att interaktionen inom arbetsteam minskar. Samtidigt indikerar resultatet att en plötslig övergång till att bli ett virtuellt team potentiellt kan påverka relationerna inom teamet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)