Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. Urbana miljöer kan bistå med en buffert av födokällor och habitat för pollinatörerna när jordbrukslandskapet och stadsmiljöerna ersätter mer heterogena naturtyper som exempelvis ängsmark. De urbana miljöerna påverkas av stadsplanerare och denna yrkeskategori har därmed stor makt att fatta beslut för att förbättra pollinatörers förhållanden. När ett nytt bostadsområde, Katrinehill, nu planeras i Sundsvall finns alla möjligheter att förena rekreativa parkmiljöer med nyttoelement för pollinatörerna. I Sundsvalls och Timrås kommuner har tio rödlistade vildbin och 20 rödlistade fjärilar rapporterats ett flertal gånger mellan åren 2009 och 2019. För att hjälpa pollinatörerna krävs blommande växter i sammanhängande stråk i och utanför området. Blommorna bör ha olika fenotyp, blomma i olika färger och göra det under hela växtsäsongen. Ängsmark är att föredra över gräsmattor eftersom de har betydligt större artrikedom, och när gräsmattor ändå finns med bör de ha lågintensiv skötsel så de tillåts blomma. Den skötsel som ängsmarken kräver är krattning om våren, slåtter under sommaren och därefter bete. Gestaltningsförslaget som i arbetet tagits fram för Katrinehill tillgodoser ovanstående kriterier som gynnar pollinatörer och har samtidigt utformats för rekreation. Katrinehill är idag ett skogsområde som främst används av boende i de anslutande bostadsområdena Sidsjö, Sallyhill och Nacksta. Den befintliga skogen bevaras till stor del i förslaget men kombineras med ängsmark, lövträd, buskar, perennplanteringar och gräsmattor. Lekelementen för barn som föreslås är naturliga och bidrar tillsammans med byggda insektshotell med boplatser för pollinatörerna. Gestaltningsförslaget är ett exempel på hur urbana parkområden kan utformas för att gynna pollinatörer och skulle kunna vara en inspiration och motivation för andra stadsplanerare som vill gynna pollinatörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)