Olika glasögon för orsakerna till andra världskriget

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Orsakerna till andra världskriget är väl analyserade och finns berättat om i många verk. Det här arbetet applicerar två klassiska teorier, realism och liberalism på de orsaker till krig som Stephen Van Everas bok ”Causes of War” förtäljer. Syftet med arbetet är att undersöka, om det är möjligt, vilken av två utvalda teorier som bäst förklarar orsakerna till krigen under andra världskriget. Min problemformulering är: Vad har realismen och liberalismen för syn på orsakerna till varför ett krig bryter ut och hur förklarar de i sådana fall orsakerna till andra världskriget?   För att ge svar på de här frågorna kommer jag att använda mig av en kvalitativ textanalys. Metoden har två syften i arbetet. Det första är att ta reda på vad liberalismen och realismen har för syn på orsaker till krig. Det andra syftet är att utifrån ”Causes of War” finna orsakerna till krigen som utspelades under det andra världskriget.   De slutsatser jag kommit fram till genom appliceringen av teorierna på orsaker till krig, är att stater agerade utifrån ett realistiskt säkerhetspolitiskt tänk, vilket även bekräftar tidigare forskning inom ämnet. Det finns dock en spårbarhet av liberalism i orsakerna till varför länderna gick i krig med varandra. De liberalistiska förklaringarna av orsaker till krig har visat sig bestå av kollektiv säkerhet eller ett misslyckande i överstatliga överenskommelser. De realistiska förklaringarna av orsaker till krig utgörs av den egna statens säkerhet gentemot andra stater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)