Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. Den här studien syftar till att utreda var gränsen går för tillåten respektive otillåten våldsgärning under fotbollsutövning. Dessutom besvaras frågan varför våld som begås under idrottsutövning i allmänhet tenderar att särbehandlas gentemot övrigt våld i samhället. Inom ramen för idrott finns ett utrymme att under hänvisning till samtycke godta t.ex. svårare misshandel än vad som i allmänhet accepteras. Gränsdragningen mot otillåten våldsanvändning är svår att dra, och handlingen måste alltid bedömas kontextuellt. Övergripande kan sägas att ju närmre handlingen ligger den aktuella idrottens idé, desto större är möjligheten att gärningen är tillåten. Det räcker emellertid inte att hänvisa till ett giltigt samtycke när det blir fråga om grövre våld eftersom de deltagande spelarna knappast har samtyckt till sådant våld. För att ansvar inte ska utkrävas för agerande som går utöver vad deltagarna har samtyckt till behöver idrotten generellt, och fotbollen specifikt, förklara ansvarsfriheten på ett annat sätt. Högsta domstolen kom under år 2018 med ett prejudikat som klargjorde gällande rätt på idrottens område. HD menar att tillåtligheten beträffande gärningar som företas inom ramen för spelet grundas på en särskild för idrotten skapad undantagsregel, som bygger på det samhälleliga intresset av att idrottsutövning företas. HD benämner den oskrivna undantagsregeln som social adekvans. Utöver HD:s prejudikat framställs och analyseras hur underrätterna har bedömt fotbollsvåld i rättspraxis. De omständigheter som är relevanta att beakta vid bedömning av tillåtlighet är bl.a. huruvida det är fråga om organiserad eller oorganiserad fotbollsutövning och gärningens koppling till spelet, d.v.s. var på planen våldet är förövat och om spelet var avblåst vid gärningstillfället. Däremot kan ett uppsåtligt orsakande av allvarlig skada aldrig anses ligga inom ramen för spelet. Beträffande sådana gärningar saknas det utrymme att bedöma dem som tillåtna. Studien klargör de yttre ramar och omständigheter som styr bedömningen av fotbollsvåld. Mest troligt kommer rättstillämpningen för fotbollsutövare bli mer förutsägbar och rättssäker i framtiden. Svårigheten för rättssystemet blir att avgöra vilka gärningar som ska rymmas inom ramen för spelet. Både samhället och fotbollen utvecklas kontinuerligt, vilket medför vissa gränsdragningsproblem framöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)