Finns ett mångkulturellt förhållningssätt i en etniskt homogen skola? - En undersökning om monokulturalitet i svensk skola.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka om en skola i en etniskt homogen svenskkranskommun till Göteborg, arbetar och undervisar ur ett mångkulturellt/interkulturelltperspektiv.Uppsatsen bygger på en fallstudie med kvalitativa intervjuer och observationer med en rektoroch två pedagoger. Vi gör en fallstudie eftersom vi undersöker företeelsen av en eventuellmångkulturell undervisning, vid ett enstaka tillfälle på en specifik skola.Vi har valt att fördjupa oss inom detta område då vi anser att avsaknaden av kunskap inommångkulturell/interkulturell undervisning är stor i de etniskt homogena skolorna.Eftersom vi anser att den obligatoriska skolan förändas med tiden borde lärarutbildningenligga steget före och diskutera mång- och monokulturalism och även vadmångkulturell/interkulturell pedagogik är, i större utsträckning än vad som sker idag.Resultatet visar pedagogernas och rektorns förhållningssätt och tankar kring mångkulturalitetoch mångkulturell/ interkulturell undervisning. Arbetet belyser den monokulturella normen ien etniskt homogen svensk skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)