Implementering av hållbarhet i den svenska byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jessica Boström; Ellen Hjerpe Darrell; [2018-08-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Byggbranschen bidrar till de flesta av världens ekonomier i form av BNP och arbetstillfällen. Samtidigt har branschen en negativ miljöpåverkan och står för mellan en tredjedel och hälften av den globala miljöbelastningen. I Sverige har man kommit relativt långt med arbetet för att minska byggbranschens påverkan på miljön, men mycket arbete finns kvar att göra. Företagens intressenter förväntar sig transparens gällande hållbarhetsarbetet men tidigare studier med fokus på hållbarhetskommunikation har främst fokuserat på den externa kommunikationen och det saknas fortfarande forskning kring hur företaget kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete med de interna intressenterna. Dessutom har mycket skrivits om att företag bör involvera sig i hållbarhetsfrågor men svårigheter finns i hur hållbarhetsstrategin implementeras i kombination med företagets övriga mål finansiella och icke-finansiella mål.Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur hållbarhet implementeras i strategin hos tre stora företag inom den svenska byggsektorn. Studien ämnar även undersöka hur företagens hållbarhetsarbete kommuniceras till dess intressenter samt vilka samband som finns mellan implementeringen och kommunikationen. Utifrån detta syfte har tre frågeställningar utformats:Avgränsningar: Studien är avgränsad till tre av Sveriges, till omsättning, största byggföretag (Sveriges Byggindustrier, 2017). De företag som studerats är Peab, Skanska och Derome. Studien har ytterligare avgränsats till företagens byggsektion för att på så sätt få en djupare förståelse för det fenomen som studien ämnar undersöka.Metod: En semistrukturerad intervjustudie med sju intervjuer har genomförts. Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån uppsatsens teoretiska referensram baserad på teorier om ekonomistyrning, implementering av hållbarhet i företagets strategi samt kommunikation.Resultat och slutsatser: Inga entydiga svar har funnits på studiens frågeställningar. Dock har två mönster kunnat utläsas kring hur företagen implementerar sin hållbarhetsstrategi samt hur de kommunicerar den till sina intressenter. Dessa mönster består av att samtliga företag har satt upp tydliga prestationsindikatorer och nyckeltal kopplade till sitt hållbarhetsarbete samt att alla undersökta företag använder utbildningar som ett sätt att kommunicera ut sin hållbarhetsstrategi till medarbetarna, men även för att föra dialog med externa intressenter. Vidare kan ett samband mellan implementering och kommunikation av hållbarhetsstrategin utläsas utifrån att samtliga former av utbildningar kan kopplas till implementering av hållbarhet i den övergripande strategin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)