Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. Det bidrar till en förbättrad förståelse för vilka skillnader det finns mellan den japanska institutionella kontexten och den svenska, och stärker vår kunskap om hur institutionella logiker fungerar inom den japanska förvaltningen. Denna studie har fokuserat på att stärka kunskapen om värderingar kring könsroller och synen på lärarens roll som tjänsteman inom offentlig verksamhet.Teori:Institutionella logikerMetod:AutoetnografiResultat:Studien har kommit fram till att det finns en institutionell logik om könsroller, grundad på historiska kulturella värderingar, som fortfarande lever kvar och efterföljs inom japansk organisationskultur. Det är en bild av genus som präglas av en syn på att män innebär en fara för kvinnor, som måste skyddas, och detta manifesterar sig fysiskt i studentboendet som är könsuppdelat med stränga regler och även fysiska barriärer som staket kring kvinnornas boende. Studien har också kommit fram till att läraren och hens roll som tjänsteman är baserade på en logik där läraren utsätts för en viss begränsning ovanifrån i hierarkin, men där läraren också är så pass hängiven sin roll att hen även hjälper studenter på bekostnad av sin egen fritid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)