¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. Den nya miljön utgår i viss mån från Bourdieus (1994) teori om fält, de sociala rum som kvinnorna vistas i och den dynamik som präglar detta rum. Studien visade på flera gemensamma upplevelser och känslor, så som en stark identifikation med sin uppväxtbakgrund samt att byta till en miljö som på många sätt skiljer sig från uppväxtmiljön skapar en viss känsla av utanförskap. De delade även uppfattningen att de som inte gjort samma sociala förflyttning, utan från början haft en adekvat kapitaltillgång, kändes mer bekväma och självklara i den för intervjupersonerna nya miljön. En tanke som bekräftar Bourdieus (2006) teori om habitus och hur den påverkar oss i känslan av att höra hemma (Bourdieu, 2006). Det fanns även en stark medvetenhet om sin position och kapital gentemot andra i personens nuvarande miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)