Beslutsfattande och copingstrategier kring graviditet och föräldraskap hos personer med Multipel Skleros : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer och copingstrategier som påverkar/inverkar på personer med MS i beslutsfattandet kring graviditet och föräldraskap. Samt hur kvalitén var på gjorda studier inom detta område. Metoden var en deskriptiv litteraturstudie och sökning av artiklar gjordes i databasen PubMed (Medline). Sökningen resulterade i 13 vetenskapliga artiklar från fem länder med både kvalitativ och kvantitativ ansats, publicerade mellan år 1999-2010. Resultatet visade att avgörande faktorer som påverkar beslutsprocessen om att skaffa barn eller inte var bristfällig information, oro och rädsla kring hur graviditeten påverkar MS, behovet av stöd från andra, barnens och kvinnornas välbefinnande samt samhällets attityder. Copingstrategier som användes i beslutsfattandeprocessen var bl.a. bön och positivt tänkande. För mammor med MS var familjen ett starkt skäl att kämpa i det dagliga livet och de uttryckte behov av förståelse och bekräftelse hos sjukvårdspersonalen. Mammorna behövde ofta planera och strukturera det dagliga livet för att spara på krafterna och använde sig ofta av barn-inriktade aktiviteter för att underhålla eller distrahera barnet. Gjorda studier inom området var av relativt hög kvalitet. Slutsatsen är att kvinnor med MS som planerar graviditet behöver stöd och tydlig information för att underlätta det svåra beslutet och för att minska sin oro.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)