Fem år efter Polismyndighetens omorganisation : Polisers egna uppfattningar av den nya reformen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur anställda hos Polismyndigheten i mellersta Sverige har upplevt omorganisationen fem år efter att den genomfördes. Målet var att ta reda på de anställdas egna erfarenheter av omorganisationen, därav valdes den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. Intervjuer utfördes av semistrukturerad karaktär med poliser hos Polismyndigheten. För att få ytterligare bakgrundsunderlag studerades den tidigare forskningen. Relevanta teorier som valdes ut var Sarneckis definition av kontroll, Tankebees analys av Beetham ́s legitimitetsteori samt Lewins modell om förändringsprocesser. Studiens resultat påvisade att de anställda ansåg att omorganisationen hade varit till fördel för deras arbete på en rad punkter. Men ett flertal aspekter åt det negativa hållet identifierades. Slutsatserna som drogs var att förutsättningarna för samarbete har ökat vilket också bidragit till en mer sammanhållen poliskår, men detta är dock inte tillräckligt för att gagna polisens effektivitet, eftersom den hindras av en organisationsstruktur som upplevs svår att arbeta utefter i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)