"Den skamfyllda kvinnosjukdomen" : En kvalitativ studie om hur män i massmedia uttrycker sina upplevelser och tankar kring sin ätstörning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie avsåg att undersöka hur män, som hade eller hade haft ätstörningar, i massmedia uttryckte sina upplevelser och tankar om sina ätstörningar, om insjuknandet, om ätstörningsvården och bemötandet inom den, samt om sitt tillfrisknande. Metod: En kvalitativ innehållsanalys av utvalda massmedieprodukter på svenska. Resultat: Anledningar till att männen fick en ätstörning berodde på att vilja ha kontroll, lindra ångest och/eller påverkades av kroppsideal. Männen kände en ensamhet och ett utanförskap i sin ätstörning och i vården för ätstörningar, för att ätstörningar ansågs vara en kvinnosjukdom. Gällande männens tillfrisknande så mådde vissa bättre, men hade en bit kvar att gå. Slutsats: Män med ätstörningar är en exkluderad grupp som måste få mer plats i samhället och ätstörningsvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)