Testdriven utveckling (TDD) för mer kvalitetsmässig och effektivare producerad kod, myt eller sanning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Linda Jansson; [2015]

Nyckelord: testdriven utveckling; TDD; kodkvalité; effektivitet;

Sammanfattning: Testdriven utveckling är nuförtiden en utbredd arbetsmetod, och de påstådda fördelarna är många. Det sägs bland annat leda till mer kvalitetsmässiga system som utvecklas på kortare tid. Vissa tidigare studier har bevisat att så är fallet, samtidigt som andra studier i stället motbevisat påståendet. Det här arbetets syfte är att avgöra vilket som faktiskt stämmer, om fördelarna med testdriven utveckling är sant eller enbart en myt. För att få ett svar på frågan utvecklades ett besöksloggsystem där viss del av koden framställdes testdrivet, och viss del inte testdrivet. En erfaren utvecklare jämförde sedan de olika kodstyckena för att avgöra om det fanns något kvalitetsmässig skillnad. Utvecklaren av koden fick även reflektera över huruvida utvecklingen upplevts snabbare eller inte när den skedde testdrivet. Resultatet visade att testdriven utveckling både har sina för- och nackdelar. För utvecklaren upplevs det som tidsparande att arbeta testdrivet. Däremot indikerar studien på att kod-kvaliteten försämras jämförelsevis mot om koden inte utvecklats testdrivet. Slutsatsen som drogs var att påståendet att testdriven utveckling leder till bättre kvalité av system inte nödvändigtvis behöver vara sant. Däremot visade det sig dock upplevas som tidssparande för utvecklaren, men detta bör ses som ett sekundärt mål i systemutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)