Att ta tillvara på filmturism. En vandring genom Ystad och Fjällbacka

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för hur en destinations lokala aktörer kan använda filmturism för platsutveckling. Detta genom att undersöka utbudssidans arbete med platsmarknadsföring och kommodifiering av autenticitet i filmturism. Med filmturism som utgångspunkt har vi fokuserat på begreppen platsmarknadsföring, kommodifiering och autenticitet. Tidigare teorier har visat på att filmturism kan ha flera positiva effekter för en destination. Vårt resultat tyder på att olika platser har olika förutsättningar och mål, vilket innebär att en destinations lokala aktörer arbetar varierande med filmturismen. Det gäller följaktligen att destinationer tar tillvara på filmturismen för att kunna dra nytta av fördelarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)