Läkarordinerad motions utveckling och öde i Västerås- en dokumentanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning: Abstrakt I kampen mot inaktivitet och för tidig död startade man i Västerås 1975 en aktiveringskurs för sjukskrivna som riktade in sig på sjukskrivna människor. Fem år senare startade Läkarordinerad motion med ASEA som initiativtagare. Verksamheten LOM fanns i Västerås till 1996 då den avvecklades. Syftet med studien är att visa hur verksamheterna såg ut mellan 1975-1996 och varför verksamheten LOM avvecklades. Dessa delar kommer att redovisas genom en dokumentanalys som genomfördes på landstingsarkivet i Västerås. Man fick bidrag från Försäkringskassan till verksamheterna. Både arbetsgivare och deltagare visade goda resultat. Man kände plötsligt ett välbefinnande och fick en bättre livskvalitet efter kurserna. Många kunde återgå till sina jobb och man kände förmågan att ta ansvar för sina liv. Verksamheten LOM avvecklades 1996. Anledningen var att man inte kunde komma överens om vilken instans som skulle ha ansvaret för LOM. Utifrån ett uppdrag som Beställarkansliet fick blev det klart att LOM inte skulle finnas kvar ekonomiskt hos landstinget. LOM skulle flyttas där det organisatoriskt hörde hemma. Man kom aldrig överens om var det var någonstans. Kort därefter avvecklades LOM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)