Instagram, vår scen för framträdande : En kvalitativ studie i ungdomars inställning och användande av fotoapplikationen Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Hannah Olsson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: ”Instagram, vår scen för framträdande”. En kvalitativ studie i ungdomars inställning och användande av fotoapplikationen Instagram Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Hannah Olsson Handledare: Anna Edin Datum: Juni 2014 Seminarium: 5/6 2014 Syfte: Syftet med denna studie är att få ökad förståelse och insikt i ungdomars användande av fotoapplikationen Instagram. För att få svar på mina frågor använder jag mig av några huvudfrågor vilka är: Vad finns det för skillnader och likheter mellan tjejer och killars sätt att se på sin egen användning av Instagram? Vilka bakomliggande intentioner finns när användarna laddar upp en bild? Vilka bilder och texter är okej att publicera och vilka är inte det? Varför är det så? Vilken roll har Instagrams två kontotyper för vad dessa ungdomar väljer att publicera? Metod: Kvalitativa intervjuer. Insamling av data har skett genom personliga intervjuer med elva utvalda respondenter. Sex kvinnliga och fem manliga respondenter. Intervjuerna pågick mellan ca 15-20 minuter. Analysen utgick ifrån fyra kategorier vilka var skillnader mellan killar och tjejer, ”okej” material att publicera, bakomliggande intentioner och privat- och öppet konto. Utifrån dessa fyra kategorier kunde jag sedan plocka ut de svar som kändes relevanta och som gav svar på mina frågor. Resultat & slutsats: En markant skillnad mellan tjejer- och killar var att tjejer bryr sig till stor del om hur viktigt det är att få så många ”likes” som möjligt. I valet mellan privat konto och öppet konto handlade det för de med privat konto om att man vill ha koll på vilka som kan följa sitt konto och ta del av publicerat material. De med öppet konto hade en mer avslappnad inställning till användandet av Instagram. Förslag till fortsatt forskning: Intervjua fler personer. Jämföra en stor stad med en mindre stad i Sverige. Göra en studie ur ett föräldraperspektiv. Studera hur föräldrar och målsmän ser på sina barns användning av Instagram.  Uppsatsens bidrag: Ge information om ett relativt nytt medium som saknar forskning. Nyckelord: Instagram, sociala medier, fasad, foton, bekräftelse, ungdomar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)