Den grafiska designern i kollaboration med användare

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. Denna uppsats bygger på frågeställningen: hur kan grafiska designers inkludera användare som medskapare i en designprocess? Uppsatsen utforskar tillämpningen av användarcentrerade designmetoder och syftar till att utveckla kunskap om hur en grafisk designer kan samarbeta med sina användare i utvecklingen av en grafisk designlösning. Genom tillvägagångsätt såsom Participatory Design och Co-design anordnades en sammankomst för gemensam utforskning av gränssnittsdesign. Designdrivna aktiviteter för kunskapsproduktion tillämpades i medskapandet med potentiella användare. Undersökningen visar på att användarna kunde känna sig som medskapare av information, men att ytterligare utveckling av workshopens aktiviteter är aktuellt för att de ska känna sig som medskapare av en artefakt. Undersökningen påvisar också att kunskapsutveckling krävs för att den grafiska designern ska ha den kompetens som behövs för att utforma och leda en sammankomst för gemensam utforskning, vilket kan ske om liknande användarcentrerade designmetoder introduceras redan under studietiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)