En analys av pentakloranisol, partiklar och luftflöde genom bjällklaget i en skola med uteluftsventilerad krypgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Författare: Rami Asadi; Fredrik Hellquist; Hasan Hussain; Adrien Moysset; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns ett utbrett problem med innemiljön i svenska skolor och en stor del av skolor därklagomål på innemiljön framförts är konstruerade med en uteluftsventilerad krypgrund. Syftetmed projektet är att, i en skola belägen i västra Göteborg med en uteluftsventilerad krypgrund,undersöka flödet genom skolans bjälklag och hur flödet förändras över året. Med hjälp avflödet genom bjälklaget undersöks hur föroreningar i krypgrunden påverkar innemiljön iskolan. Vidare undersöks hur flödet genom bjälklaget förändras vid installation av enfrånluftsfläkt i krypgrunden. Flödet genom bjälklaget beräknas med hjälp avsimuleringsprogrammet CONTAM. Indata till simuleringarna har erhållits genomfältundersökning på skolan, ritningar på skolan samt kompletterande litteraturundersökning.Endast skolans sysslöjdssal och den del av krypgrunden som ligger direkt undersysslöjdssalen simuleras. Genom studie av utredningsrapport på skolan valdes den specifikaföroreningen pentakloranisol (PCA) ut att studeras. Hur föroreningen PCA transporteras frånkrypgrunden till syslöjdssalen genom bjälklaget simuleras med hjälp av CONTAM. Vidareundersöks genom partikelmätningar, Blower Door- test i ett klassrum i skolan och det erhållnaluftflödet från CONTAM-simuleringarna hur och vilka partiklar i krypgrunden som nårinnemiljön. Partikelmätningarna gjordes för fyra storleksintervall; > 0.3 μm, > 0.5 μm, > 1,0μm och > 5,0 μm och utfördes i ett av skolans rum, i krypgrunden samt utomhus. CONTAMsimuleringarnavisar att det råder ett undertryck i syslöjdssalen under hela året vilket leder tillatt luft flödar från krypgrunden upp genom bjälklaget till syslöjdssalen under hela året. Flödetvarierar från 1,4 l/s till 1,8 l/s. Det leder till att 3,8 - 4,7 % av den mängd PCA som finns ikrypgrunden når syslöjdssalen. Luftflödet genom bjälklaget varierar med årstiden och är somstörst på vintern och som minst på sommaren. Andelen PCA som når inomhusluften följerluftflödet och är som störst då luftflödet är som störst. Mängden PCA i krypgrunden varierardock främst med vinden då ingen frånluftsfläkt är installerad. Vid installation av enfrånluftsfläkt i krypgrunden med ett flöde på 2,4 l/s erhålls ett undertryck i krypgrunden underhela året vilket leder till att luften istället flödar från syslöjdsalen till krypgrunden och ingenPCA når syslöjdssalen. Partikelmätningarna visade att samtliga partikelstorlekar hade sinstörsta halt utomhus och partikelhalten i krypgrunden var högre än inomhus för samtligastorlekar utom > 5,0 μm. Vid skapandet av ett undertryck i omklädningsrummet med BlowerDoor ökar partikelhalten mest för partikelstorleken > 0,5 μm och > 1,0 μm som ökar 16-respektive 17-faldigt. Eftersom PCA har en mycket låg lukttröskel och att simuleringarnavisar att luften flödar uppåt från krypgrunden till sysslöjdssalen är det troligt att PCA bidrartill att innemiljön uppfattas som dålig i skolan. Det är även troligt att PCA orsakar dålig lukt isalen under hela året. Vidare är det möjligt att partiklar från krypgrunden, i form avsvampsporer, är en bidragande orsak till dålig innemiljö i skolan. Det går dock inte genomundersökningar i detta projekt konstatera att en viss typ eller mängd partiklar i inomhusluftenhärstammar från en föroreningskälla i krypgrunden då de likväl kan komma frånutomhusluften. För att dra slutsatser om partiklarnas ursprung krävs mer omfattandemätningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)