"Plötsligt hör de skott utanför sitt klassrum" : En studie om skolpersonals beskrivning om sin och skolans beredskap att stå i stormens öga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur skolpersonal upplevde sin arbetsplats beredskap att hantera krissituationer som innefattar hot och våld. Studien undersökte även hur väl förankrad skolans krisplan är bland de anställda. Hela studien med dess utformning och resultat ska ses utifrån ett systemteoretiskt och sociokulturellt perspektiv. Studiens empiri grundar sig på 100 respondenters enkätsvar. Enkätsvaren har analyserats med hänsyn till skolan som arbetsmiljö, skolverkets riktlinjer samt utifrån relevant forskning inom området. I studiens resultat angav ett flertal respondenter att en krisledningsgrupp saknas på skolan. Resultaten visar även att skolpersonal upplever brister i sin självkännedom om krisplanens innehåll. Därutöver visar studiens resultat också att krisövningar sker sällan. Skolpersonalens enkätsvar pekar även på att respondenterna saknar tilltro till sin, kollegors och skolverksamhetens förmåga att hantera hot och våldsamma situationer. Respondenter angav även att de någon gång upplevt oro att i framtiden ställas inför en situation där individers liv är hotat och en majoritet av deltagarna uppgav att de såg en potentiell risk för en ny skolattack på sin skola. De förmedlade riskfaktorer för att detta skulle kunna inträffa, såsom samhällsklimatet, elevernas psykiska ohälsa och socioekonomiska bakgrund, etnicitet, kulturella skillnader, gruppmotsättningar, samt skolans storlek, dess läge och elevernas ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)