SPANSKA INBÖRDESKRIGET PÅ SVENSKA. Problemanalys i en egen översättning av Michael Alperts A New International History of the Spanish Civil War

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Denna undersökning utgår från min egen översättning av de inledande avsnitten ur Michael Alperts A New International History of the Spanish Civil War. Sitt tydligt populärvetenskapliga anslag till trots erbjuder boken betydande utmaningar för läsaren genom sina talrika främmande inslag av såväl begreppsmässig som språklig art. Problemställningarna berör förutom bokens främmande lexikala inslag även i viss mån dess tillämpning av främmande citat. I uppsatsens syfte ligger att komma fram till rimliga förhållningssätt inför dessa problemställningar och applicera dem i översättningen vars tilltänkta målgrupp är en bred historieintresserad allmänhet. Med utgångspunkt i skoposteorin bedöms en högre grad av läsaranpassning vara nödvändig i måltexten än i källtexten.I uppsatsens teoridel redovisas olika aspekter på källspråksorienterade och målspråksorienterade förhållningssätt, lexikala begrepp, terminologi med avseende på översättningsstrategier samt innebörden av indirekt översättning.I resultatdelen jämförs och diskuteras exempel på likvärdig och skiljande läsar-anpassning i källtext och måltext. Det visar sig att en rad kontextuella och lexikala faktorer, var för sig och i samverkan, är avgörande för val av översättningsstrategier. Det konstateras också att skilda värderingar om behov av läsaranpassningar har gjorts i källtexten och måltexten samt att ett målspråksorienterat förhållningssätt i aktuell undersökning inte med nödvändighet avspeglas i en hög grad av dynamisk ekvivalens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)