"Vi och "De andra" -En diskursanalys av medias representation av "somalierna" i Forserum

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen avser att utifrån Brune och van Dijks forskning av medias reproducering av ”den andre” undersöka hur ”somalier” i Forserum framställdes i media när det uppmärksammades att de blev utsatta för trakasserier och hot av ett tidigare känt ungdomsgäng i orten. Det empiriska materialet består av artiklar publicerade av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SVT Jönköpingsnytt, Aftonbladet och Jnytt mellan den 21 och 24 augusti 2012. Diskursanalys har använts som metodologisk vägledning. Studiens resultat visar att media till stor del reproducerar en bild av ”somalier” som ”den andre”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)