Redovisningens väg mot hållbar utveckling En studie av de 17 globala hållbarhetsmålens inverkan på hållbarhetsredovisningen inom kläd- respektive energiindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: I september 2015 antog FN:s medlemsländer 17 frivilliga globala hållbarhetsmål vilka ämnar adressera samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Följaktligen ligger det i allmänhetens intresse att förstå hur företag arbetar med hållbarhetsmålen, och ett sätt för företag att kommunicera detta är genom hållbarhetsredovisning. Således är motiverat att studera hållbarhetsmålens inverkan på hur två industrier med uttalade hållbarhetsproblem hållbarhetsredovisar. Syfte: Studien syftar till att få förståelse för huruvida FN:s 17 globala hållbarhetsmål har påverkat kläd- respektive energiindustrins hållbarhetsredovisning av miljömässiga och sociala dimensioner. Metod: För att besvara frågeställningen används forskningsinstrumentet ”CONI” (consolidated narrative interrogation), vilket är ett instrument inom ramen för innehållsanalys utvecklat av Beck et al. (2010). Empirin bygger på innehållsanalyser av 24 hållbarhetsredovisningar från kläd- respektive energiindustrin.Resultat och slutsats: Studiens resultat påvisar en sammantaget ökande utveckling, sett till frekvens och nivå, av kläd- respektive energiföretagens redovisning avseende den miljömässiga och sociala dimensionen av hållbarhet. Efter hållbarhetsmålens implementering kan konstateras att industriernas redovisning i viss mån skiftar fokus, men att utvecklingen är mer tvetydig för både den miljömässiga och sociala dimensionen. Utvecklingen över tid kan förklaras av företagens vilja att samstämma med samhälleliga normer som ett sätt att legitimera sig. Skiftet efter implementeringen kan bland annat bero på den sociala prestige som följer av att redovisa hållbarhetsmålen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)