Anpassningar i skolan : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Alla elever har olika styrkor och svagheter. En del behöver mer hjälp än andra. Några elever behöver få utföra skoluppgifter på ett annat sätt eftersom de har svårigheter att göra på det samma sätt som majoriteten av eleverna. Det kallas formellt att dessa elever får extra anpassningar. Lärarna är mycket viktiga för att alla elever får rätt extra anpassningar i varje ämne. Det är viktigt med kommunikation mellan elev och lärare för att veta vilka extra anpassningar som fungerar för eleven. Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vilka extra anpassningar som högstadieelever tycker fungerar bra. För att få reda på elevernas tankar och erfarenheter kring extra anpassningar så användes kvalitativ metod. Sju elever i årskurs åtta och nio, på en landsortsskola i norrland, djupintervjuades. Informanterna i denna undersökning visar att inte alla har fått frågan om hur de lär sig bäst och vilka anpassningar som fungerar för dem. Samtliga sju elever gav exempel på när det inte hade fungerat i skolan och de inte fick de anpassningar som de har rätt till enligt skollagen och läroplanen, LGR 11. Resultatet visar att en stor svårighet i dagens skola är bristen på arbetsro i klassrummet. Sex av sju elever ville ha tvålärarsystem så att de har möjlighet till mer hjälp och dessutom, trodde informanterna, att det skulle bli lugnare och lättare att koncentrera sig. Förutom arbetsro så var genomgångarnas utförande viktiga. Eleverna konstaterade att de lätt tappar fokus om genomgångarna är längre än tio minuter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)