”Det är lättare att liksom lära sig om vissa saker ute för att det finns där” : En kvalitativ studie om hur pedagoger ser på barns lärande utomhus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: I denna rapport redovisas hur fyra förskollärare arbetar mot läroplanens mål utomhus, vad förskollärarna uppfattar som för- och nackdelar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus, samt hur de uppfattar att de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en förskolekontext. För att få svar på syftet och frågeställningarna har vi använt kvalitativa intervjuer som metod. Förskollärarnas utsagor har vi analyserat utifrån pragmatismens filosofiska tradition, John Deweys tankar om lärande och undervisning, samt begreppen learning by doing och inquiry. Den tidigare forskningen som redovisas i denna rapport tar upp begreppet utomhuspedagogik, barns lärande och utveckling utomhus, pedagogers uppfattningar om undervisning utomhus samt hälsomässiga och sociala aspekter av utomhusvistelse. I flera av respondenternas uttalanden framkommer vikten av autenticitet i lärandet, vilket innebär konkreta upplevelser av fenomen i sin rätta miljö. En förklaring till varför detta är viktigt är att barnen får en verklighetsanknytning till ämnet så lärprocessen blir optimal. Även sinnenas och kroppsrörelsernas betydelse för lärande lyfts fram i förskollärarnas exempel på lärande och undervisning utomhus. Vidare lyfter förskollärarna vikten av att pedagoger i förskolan är närvarande i barns lek och utgår från barns intressen, frågor och funderingar när de arbetar mot läroplanens mål. Några av de fördelar förskollärarna uppfattar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus är att miljön är innehållsrik, barnen utsätts för många sinnesintryck, lärandet blir konkret och det sociala samspelet främjas. En utmaning förskollärarna lyfter fram är att barnen lättare tappar koncentrationen på vad som är tänkt vid planerade aktiviteter utomhus. Förskollärarna är eniga om att det blir mycket fri lek när de är utomhus men de berättar att de har “läroplanen i ryggmärgen” och ofta arbetar mot läroplanens mål spontant i barns fria lek. Flera av förskollärarna önskar att de använt utomhusvistelsen i en större utsträckning än de gör i dag för att arbeta mot läroplanens mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)