Insourcing : En annan utväg…

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Claes Von Koch; Martin Nilsson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Inom svenskt näringsliv har det under senare tid uppmärksammats att svenska företag i allt större utsträckning väljer att insourca delar av sin verksamhet. För att en insourcingprocess ska lyckas och för att den ska bidra till att företaget ökar sin konkurrenskraft gäller det för företaget att ha bra kännedom om det nätverk i vilket det är en del av. Det är också viktigt att företaget har en klar bild av sin kärnkompetens och av karaktären på den aktivitet som eventuellt ska insourcas.

Syftet med denna är att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom ett insourcingbeslut samt att studera effekter som kan uppstå i samband med insourcing. Både Sandvik AB Mining and Constructions och Atlas Copco AB Construction Mining Technique har valt att koncentrera produktion från utlandet till Sverige och det är deras insourcingprojekt som analyseras i uppsatsen. Båda företagen räknas som världsledande aktörer på marknaden för maskiner och komponenter till gruvindustrin. I uppsatsen redogörs för vad som ligger bakom respektive beslut att ta hem verksamhet till Sverige samt vilka effekter som uppstått.

De orsaker som vi identifierat skiljer sig åt mellan de två företagen. Anledningen att orsakerna skiljer sig beror på variationerna i produkternas karaktär och omfattning. I Atlas Copco AB:s fall är huvudorsakerna till insourcingen kvalitetsproblem och en ökad kundanpassning medan Sandvik AB ser kostnadsreducering som huvudorsak. Båda företagen säger sig ha upplevt en rad synergieffekter som direkt kan kopplas till insourcingen och som de ursprungligen inte hade räknat med. Exempel på effekter som båda företagen upplevt är minskade kostnader ökad motivation bland personalen. Samtidigt som företagen har upplevt flera fördelar med att ta hem verksamhet har de även erfarit några nackdelar. Exempel på en sådan nackdel är svårigheten med att få med sig kritisk kunskap och kompetens.

Sammanfattningsvis kan nämnas att båda företagen ser projektet som lyckat. Resultatet av undersökningen ger en indikation på att produktion i egen regi kan vara konkurrenskraftig och ett alternativ till outsourcing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)