The expats

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att undersöka hur vithet, västerländsk normativ femininitet och klass påverkar mina intervjupersoners liv. För att kunna undersöka hur dessa strukturer influerar intervjupersonernas liv analyserar jag deras berättelser med hjälp av habitus och symboliskt kapital. Jag har intervjuat tre svenska kvinnor som har emigrerat till Dubai. Mina frågeställningar är: Hur beskriver kvinnorna sina egna sociala positioner i Dubai och Sverige? Hur beskriver och talar kvinnorna om skönhetsideal kopplat till västerländsk normativ femininitet? På vilka sätt konstrueras olika former av kapital i kvinnornas berättelser?Resultatet av undersökningen visar att kvinnornas livsorientering och habitus påverkas av föreställningar om västerländskhet, klass och de västerländska normativa skönhetsidealen, och vice versa. Detta framgår av hur kvinnorna talar om sina liv och vad de berättar. Kvinnornas berättelser är mångtydliga och innehåller flera dimensioner, jag har därför försökt analysera deras berättelser utifrån ett intersektionellt perspektiv för att visa hur de förhåller sig till olika diskurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)