Hög köttkonsumtion och hur den kan påverka risken för folksjukdomar : en litteraturstudie baserad på kvinnor

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Bakgrund: Vi äter allt mer kött. Tidigare forskning har visat på samband mellan högt köttintag och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Information om skyddsfaktorer som minskar risken för folksjukdom är begränsad. Forskning om hälsa och sjukdom hos kvinnor är begränsad och därför behövs kvinnors hälsa lyftas fram. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att undersöka huruvida ett högt köttintag kan påverka risken för folksjukdomar hos kvinnor. Resultat: Resultatet tyder på en koppling mellan ett högt intag av rött och bearbetat kött och folksjukdomar hos kvinnor. Samband har funnits mellan högt köttintag och bröstcancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Riskerna har visat sig kunna minska vid ett utbyte från det röda och bearbetade köttet till andra animaliska proteinkällor eller vegetabilier. Diskussion: Kosten bör vara en viktig förebyggande insats när det gäller folksjukdomar. Kostråd för kvinnor bör innefatta ett lågt intag av rött och bearbetat kött och en kost rik på frukt, grönsaker och protein från andra källor än rött och bearbetat kött. Slutsats: Tydliga och enhetliga kostråd bör tas fram för att minska folksjukdomarna hos den kvinnliga befolkningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)