Grön rehabilitering som nytt område inom socialt arbete En undersökande studie om grön rehabilitering, dess metoder och teorier inom området psykisk ohälsa och hur dessa kan beröra det sociala arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Att använda sig av naturens läkande kraft håller på att ta form som metod i Sverige, med inriktning på dess effekter gällande psykisk ohälsa. Denna studie har med utgångspunkt i en litteraturöversikt över svensk forskning på området undersökt hur grön rehabilitering definieras och vilka metoder som inkluderas. Studien har funnit en gemensam teorigrund för grön rehabilitering och jämfört denna med två inom socialt arbete viktiga teoretiska perspektiv, socialkonstruktionism och systemteori. Efter att studien beskrivit vad som kan ses vara grunden för grön rehabilitering med inriktning på psykisk ohälsa gjordes en ansats att utröna på vilka områden inom socialt arbete metoder från grön rehabilitering skulle kunna implementeras. Vad som blev tydligt i detta var hur praktikerna inom vissa områden skulle kunna tillföra kvalitéer hos varandra. En svårighet med en implementering av grön rehabilitering i socialt arbete är att det idag saknas forskningsresultat som i större utsträckning är generaliserbara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)