Handläggning av postpartumblödning - En kartläggning av PM/riktlinjer på svenska förlossningskliniker.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Postpartumblödning är idag en anledning till att många kvinnor dör i samband med förlossning. Enligt World Health Organization (WHO) definieras postpartumblödning som blödningen >500 milliliter i efterbördsskedet eller när blödningen påverkar kvinnans fysiologi negativt oavsett blödningsmängd. Barnmorskans stöd och kompetens är viktig i handläggandet av postpartumblödning. Barnmorskans arbete skall göras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer.SYFTE: Syftet med studien var att granska PM/riktlinjer om postpartumblödning vid Sveriges förlossningskliniker.METOD: I Sverige finns 46 förlossningskliniker. Fyrtiotvå av dessa tackade ja till att medverka i studien. PM/riktlinjer vid postpartumblödning samlades in från dessa. En kvantitativ deskriptiv design enligt Polit och Beck (2004) användes vid analysen. Informationsom framgick i de olika PM/riktlinjerna (N) delades in i variabler. Därefter kartlades hur många förlossningskliniker som omnämnde respektive variabel. Varje variabel översattes till procent enligt % = f/N x 100.RESULTAT: I 50 procent av kvinnoklinikernas PM/riktlinjer saknades beskrivning av profylaktisk handläggning. Trettiosex förlossningsklinikers PM/riktlinjer beskrev initialt handläggande vid postpartumblödning och en variation av vad som presenterats i PM/riktlinjerna kunde exponeras.DISKUSSION: Majoriteten av PM/riktlinjerna beskrev på ett detaljerat sätt hur svenska barnmorskor skall handlägga postpartumblödning med hjälp av manuella, medicinska och kirurgiska åtgärder. Profylaktisk handläggning skulle kunna vara så vedertaget att det inte anses nödvändigt att skriva i PM/riktlinjerna. Mängden Oxytocin® profylaktiskt skiljde sig åt och motsägelsefulla forskningsresultat skulle kunna bidra till olikheterna på Sveriges förlossningskliniker.KONKLUSION: Resultatet ger stöd för att cirka hälften av landets förlossningskliniker bör uppdatera PM/riktlinjer efter evidens avseende att inkludera profylaktisk handläggning så att medicinskt säker vård upprätthålls, vilken är en central del i barnmorskans arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)