"Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra" En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning Christensson, Liselott & Falkman, Runa (2019) “Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra” En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogprogrammet Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp Förväntat kunskapsbidrag Förhoppningen är att studien ska fungera som ett kunskapsbidrag för skolor som arbetar för utveckling av den tillgängliga lärmiljön. Genom ett systemteoretiskt perspektiv kan det förhoppningsvis tydliggöras hur yrkesrollerna fungerar i ett samspel i skolans system, vilket kan bidra till en ökad förståelse för de olika rollernas funktion och även belysa vikten av samsyn i ett förändringsarbete. Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur några specialpedagoger och rektorer på en gymnasieskola tänker kring tillgänglig lärmiljö, samt att utifrån ett systemteoretiskt perspektiv belysa synen på den egna och andras roller när det gäller förändringsarbete för att öka den pedagogiska tillgängligheten i undervisningen. Teori Den teori som använts i undersökningen är systemteori, med utgångspunkt i ett holistiskt tänk där helheten består av delar som samverkar. Metod Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola och avgränsades till att innefatta specialpedagoger, biträdande rektorer och rektor. Det här är en kvalitativ undersökning som gjorts med semistrukturerade intervjuer. För analys av det empiriska materialet användes kvalitativ innehållsanalys. Resultat Resultatet gav en bild av en skola som är i början av ett arbete med tillgänglig lärmiljö, där specialpedagoger och ledning har en gemensam vision som ännu inte genomsyrat hela verksamheten. Skolans kultur utgör ett motstånd och en utmaning i förändringsarbetet som försvåras ytterligare av en brist på samsyn när det gäller implementeringen och operationaliseringen av arbetet. 4 Specialpedagogiska implikationer I undersökningen framkommer att specialpedagogens roll är komplicerad och många gånger svår. För att specialpedagogen ska kunna fungera i en stödjande roll, med ett relationellt förhållningssätt, är det av största vikt att ledningen tar ansvar för sin ledarroll, som drivande i förändringsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)