Digitala nödtestamenten – en förglömd rättighet? En komparativ studie av möjligheten att upprätta digitala nödtestamenten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I ett rättsfall från 2013 aktualiseras en situation där ett digitalt upprättat nödfallstestamente inte ansågs uppfylla de formkrav som anges i ÄB. Syftet med denna rättsvetenskapliga uppsats är att därför påvisa varför digitalt upprättade testamenten omöjligen kan legitimeras enligt nuvarande lagstiftning i Sverige. I kontrast till det svenska rättsväsendet accepteras digitalt upprättade nödtestamenten i Danmark. I besvarandet av huvudfrågan görs således en komparativ studie med dansk testamentsrätt för att bättre illustrera problematiken med den svenska de nu gällande formkraven. Historiska aspekter nämns också i denna rättsvetenskapliga uppsats i syfte att förklara de nuvarande bestämmelsernas utformning. För att kunna undersöka uppsatsens huvudfråga kombineras omfattande litteraturstudier med utdrag ur rättspraxis och förarbeten. Resultatet av studien visar att digitalt upprättade nödtestamenten inte kan legitimeras i svensk rätt eftersom sådana omöjligen uppfyller dagens krav på närvaron av solennitetsvittnen eller existensen av en underskrift. I Danmark godtas digitala nödtestamenten eftersom lagrummet ej ställer upp några formkrav. Rättssystemen skiljer sig därför åt genom att svensk rätt låter formkraven styra nödtestamentets legitimitet, medan dansk rätt innehar ett större fokus på testatorsviljan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)