IT’S OUT OF MY HANDS. Perceptions about antibiotic resistance in rural India

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Indien är ett av de länder som drabbas hårdast av antibiotikaresistens (ABR). Eftersom större delar av befolkningen är utan rent dricksvatten och i brist på sanitet är infektioner mycket vanliga. Det är lätt att få tag på antibiotika. Det är billigt och vanligtvis behövs inget recept för att köpa dem. Att förebygga infektion och minska möjligheterna för mikroorganismer att spridas mellan patienter och personal är centralt i omvårdnad. De resistenta bakterierna begränsas inte av länder och gränser, och det enda sättet att besegra det i denna globaliserade värld är att samarbeta internationellt. Syfte: Att utforska uppfattningar om antibiotika och antibiotikaresistens bland sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och farmaceuter på landsbygden i Indien. Metod: En kvalitativ studie där intervjuer gjordes med totalt 11 deltagare; 5 sjuksköterskor, 5 studenter och 1 farmaceut. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Huvudfyndet i denna studie var känslan av att ABR låg bortom deltagarnas kontroll. Avsaknad av auktoritet för att kunna göra skillnad gjorde att deltagarna inte engagerade sig i ämnen som de ansåg vara utanför deras områden, såsom ABR. Vidare identifierades tre teman ur dataanalysen: brist på kunskap, påverkan av sjuksköterskans roll och det tredje temat, utmaningar i samhället. Även subteman där deltagarnas antaganden om ABR analyseras. Slutsats: Eftersom sjuksköterskans roll var mycket begränsad visade deltagarna lite intresse för de frågor som de inte kunde påverka, inklusive frågor om ABR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)