Vem är Gud? : En antropologisk studie om hur begreppet Gud används i Anonyma Narkomaner

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks hur och varför begreppet Gud kontinuerligt används inom självhjälpsprogrammet Anonyma Narkomaner. Syftet med studien är att undersöka hur icke- religiösa människor tolkar och förhåller sig till religiösa ord och symboler. I uppsatsen diskuteras dessutom hur rituella aspekter möjliggör ett nyktert och drogfritt liv för medlemmarna i Anonyma Narkomaner, och en jämförelse görs mellan ett NA-möte och passageriter. Empirin består av insamlat material från intervjuer, observation och litteraturstudier, vilken har analyserats med hjälp av antropologiska teorier om symboler och ritualer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)